Všeobecné obchodné podmienky Piercingate.sk

1. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľ obchodu:

Jan Mejsnar
Milířská 390
463 12 Jeřmanice
IČ: 032 00 892

Kontakt:

e-mail: info@piercingate.sk

tel.č. +420 775 053 753

Číslo účtu:

IBAN: CZ6320100000002600627834, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

(ďalej len "predávajúci")

Zákazník:
Je každý, kto navštívi internetový obchod www.piercingate.sk, vytvorí objednávku a dokončí ju v nákupnom košíku stlačením tlačidla "Dokončiť". Tým taktiež súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami, s ktorými je povinný sa pred dokončením objednávky riadne zoznámiť.

(ďalej len "kupujúci")

2. Dodacie podmienky a prechod vlastníctva k tovaru

2.1 Všetky údaje, týkajúce sa doby dodania, sú nezáväzné.

2.2 Tovar skladom (označený ako "odosielame ihneď") expedujeme do 24h v pracovných dňoch od doby jeho objednania, alebo v prípade platby vopred od pripísania čiastky na náš bankový účet. Produkty, ktoré nie sú označené ako skladom, sú závislé na dodacej lehote od dodávateľa. Orientačná doba dodania je vždy vidieť po výbere daného variantu produktu.

2.3 Ak si kupujúci dohodne dopravu alebo ak dodanie tovaru zahŕňa dopravu, je tovar považovaný za dodaný odovzdaním prvému dopravcovi. Dopravcom je spravidla fyzická alebo právnická osoba oprávnená na prevádzkovanie dopravy. Tovar je odosielaný na adresu uvedenú pri dokončovaní objednávky.

2.4 Predávajúci je viazaný povinnosťou tovar zabaliť alebo ho inak zabezpečiť proti ujme na kvalite a množstve. Takisto čiastkové plnenie je predávajúci povinný vybaviť príslušnými dokladmi, minimálne však dodacím listom úplne a čitateľne vyplneným.

2.5 Škody vzniknuté pri preprave musia byť bezodkladne reklamované u prepravcu.

2.6 Poštovné je v prípade objednania tovaru, ktorého hodnota je vyššia ako 30 EUR vrátane DPH, zadarmo. Ak je hodnota objednaného tovaru nižšia, účtujeme poštovné pri platbe na dobierku 4 eur a pri platbe vopred na náš bankový účet 2,5 eur - v prípade špeciálnych akcií, môže byť poštovné aj výhodnejšie.

2.7 Vlastníctvo k tovaru prechádza na odberateľa okamihom, kedy je mu odovzdaný, a to bez ohľadu na miesto odovzdania, a ďalej úplným zaplatením ceny tovaru.

V ostatnom platia príslušné ustanovenia § 444 - 446 Obchodného zákonníka.

3. Cena tovaru a platebné podmienky

3.1 Kúpna cena tovaru je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá spravidla vopred a jedná sa o cenu zmluvnú. Vzájomne dohodnutú kúpnu cenu môže predávajúci zmeniť, ak dôjde v čase medzi jej dojednaním a plnením k zmenám nákladov presahujúcim 5% z ceny tovaru. Túto skutočnosť predávajúci oznámi kupujúcemu vždy vopred.

3.2 Ak dochádza k platbe na základe faktúry, faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa ustanovenia § 12 odstavca 2 zákona č 588/1992 Z. z. v platnom znení.

3.3 Kupujúci je vo veciach platby za tovar viazaný povinnosťami uvedenými v zmluve v kontexte s ustanovením § 447 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Ak vzniknú na strane odberateľa dôvody k reklamácii, nezbavuje ho to povinnosti dodržať platobné podmienky dohodnuté zmluvou.

3.4 Úhrady faktúr bankovým prevodom sa vykonávajú na náš bankový účet vedený u FIO banky. IBAN: CZ6320100000002600627834, SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX. Ako variabilný symbol vždy uvádzajte číslo faktúry.

3.5 Kupujúci súhlasí s tým, že pre prípad omeškania so zaplatením faktúry za dodaný tovar bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,25% z ceny predaného tovaru každý začatý deň omeškania so zaplatením faktúry po lehote splatnosti. A takto vyúčtovanú zmluvnú pokutu sa zaväzuje zaplatiť.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Povinnosti predávajúceho vyplývajú z ustanovenia § 411 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

4.2 Povinnosti kupujúceho vyplývajú z ustanovenia § 447 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

4.3 Ak zákon neustanovuje taxatívne práva zmluvných strán a tieto nie sú predmetom zmluvy, môžu ich dohodnúť zmluvné strany na základe zhodného prejavu vôle. Rovnako môžu zmluvné strany postupovať aj pri dojednaní vzájomných záväzkov nad zákonom stanovený rámec.

4.4 Predávajúci nezodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich pre neho zo zmluvy alebo týchto všeobecných obchodných a dodacích podmienok, ak bolo porušenie spôsobené okolnosťami prírodnej povahy alebo vyššej mocí, ktoré sú výnimočné a nemohli byť rozumne predvídané, najmä v prípade abnormálnych dlhotrvajúcich mrazov, požiaru, veternej smršti, zemetrasenia, povodne a podobne.

5. Vrátenie tovaru

5.1 Lehota na vrátenie - Kupujúci má právo v prípade akejkoľvek nespokojnosti tovar vrátiť, a to v súlade so zákonom č 367/2000 Z. z. zo dňa 14. 9. 2004 aj bez udania dôvodov. Toto právo má zákazník v lehote 14 dní od doručenia (prevzatia) tovaru. Kupujúci má právo požadovať za tovar peniaze alebo iný tovar.

5.2 Vrátenie peňazí - Peniaze za vrátený tovar, vrátane poštovného a balného, ​​budú kupujúcemu zaslané prevodom na jeho bankový účet, a to najneskôr do 14 dní od fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru predávajúcim. Náklady na prepravu tovaru späť predávajúcemu hradí kupujúci.

5.3 Spôsob vrátenia zásielky - Pokiaľ kupujúci vracia tovaru prostredníctvom pošty, nebude akceptované zaslanie na dobierku. Odporúčame tiež zaslať tovar späť tak, aby mal kupujúci doklad o jeho odoslaní (napr. doporučená zásielka).

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Podmienky dohodnuté zmluvou, dodatkom k zmluve majú pred týmito všeobecnými podmienkami prednosť.

6.2 Vaše dáta, chránené zákonom č 101/2000 Z. z. ("Zákon o ochrane dát"), budú spracované v rámci platného práva o ochrane dát a použité pre vybavenie Vašej objednávky, pre skúšku solventnosti a pre zasielanie ponúk výrobkov buď od nás, alebo zo zasielateľské obchodnej branže. Ste oprávnení požadovať od nás informácie, týkajúce sa spracovania osobných údajov v zmysle § 12 zákona na ochranu dát a / alebo zmeny dát. Náležia Vám práva, uvedené v § 21 zákona na ochranu dát, a to najmä právo, požadovať od nás vysvetlenie, ak sa domnievate, alebo zistíte, že nedodržiavame platné zákonné ustanovenia na ochranu dát. Môžete kedykoľvek vyjadriť nesúhlas s použitím a ďalším poskytovaním firmy, mena a adresy na reklamné účely. Pošlite nám jednoducho oznámenie poštou alebo emailom.

6.3 Majte prosím pochopenie pre to, že nepreberáme ručenie za prípadné tlačové chyby v cenníku, alebo na internetových stránkach.

6.4 V prípade, že sa niektoré z ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok stane neúčinným, nebude tým dotknutá.

6.5 Pre zmluvný vzťah platí výlučne české právo pri vylúčení obchodného práva OSN.

6.6 Všetky spory vznikajúce z dodávateľsko-odberateľského vzťahu medzi dodávateľom a odberateľom a v súvislosti s ním, budú rozhodované s konečnou platnosťou u Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky v Brne, podľa jeho poriadku a pravidiel, prípadne miestne príslušným Súdom.

6.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom 1.augusta 2014.