Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Jan Mejsnar vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s Vami ohľadom predaja tovaru (alebo pre prijali opatrenia pred uzatvorením takejto zmluvy), a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Jan Mejsnar súhlas pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je fyzická osoba: Jan Mejsnar, s miestom podnikania: Vackova 382, ​​Liberec, identifikačné číslo: 032 00 892 (ďalej len "správca").

1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Na Žižkove 808/37, 460 06 Liberec 6, adresa elektronickej pošty: info@piercingate.sk, telefón: 775 053 753.

1.3 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

2.1.1 plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie");

2.1.2 splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne najmä splnenie povinností uložených správcovi všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

3.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému inpiduálnímu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1 Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené sme stanovili na obdobie 3 rokov od získania súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. Môžete nám kedykoľvek napísať na info@piercingate.SK, alebo zavolať na +420 775 053 753 a Vaše osobné údaje vymažeme.

5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

5.1 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcov technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú spoločnosti:

5.1.1 Google LLC - Nástroje pre online marketing a analýzu webu (USA)

5.1.2 Seznam.cz, a.s. - Nástroje pre online marketing (CZ)

5.1.3 Facebook, Inc. - Nástroje pre online marketing (USA)

5.1.4 Heureka Shopping s.r.o. - užívateľské recenzie (CZ)

5.1.5 Drivenet s.r.o. - Skvelý dodávateľ hostingu a e-shopového riešenie (CZ)

5.2 Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: Môžete nám kedykoľvek napísať na info@piercingate.sk, alebo zavolať na +420 775 053 753 a Vaše osobné údaje vymažeme.

6.3 Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

6.5 Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

7. DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

7.1 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať."

8. ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere. Preškolili sme všetkých svojich zamestnancov ohľadom najlepších postupov, pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Prijali sme a udržiavame všetky možné organizačné a technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.

9. AKÉ ÚDAJE spracovávajú

9.1 Údaje, ktoré nám zákazníci sami poskytnú. Na Piercingate spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú u nás spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení objednávky, alebo pri vytvorení registrácie.

9.2 Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte Piercingate tiež prístup k Vášmu verejnému profilu a e-mailovej adrese. Rýchlejšie sa k nám tak prihlásite.

9.3 Údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu. V prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, platobné údaje či prípadnú poznámku k objednávke. Z křestího mená generujeme oslovenie v 5. páde, aby sme Vás mohli priateľskejšie oslovovať.

9.4 Ďalej pracujeme s tzv. Cookies. Viac o nich sa dočítate na stránke o cookies.

10. NA AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

10.1 Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. Na plnenie zmluvy medzi Piercingate a zákazníkom, využívame Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenie objednaného tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nemožno objednávku uskutočniť.

10.2 Pre ponuku našich produktov zákazníkom Piercingate formou obchodných oznámení využíva Piercingate predovšetkým e-mailovú adresu a telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na Piercingate už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov Piercingate v podobe chýbajúceho priameho marketingu. Piercingate tak nevyžaduje sa zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na Piercingate zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas Piercingate udeľujete v priebehu registrácie na Piercingate alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov Piercingate.

10.3 Pre ponuku našich produktov a propagáciu Piercingate formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva Piercingate predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas Piercingate udeľujete v priebehu registrácie na Piercingate alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

V Liberci dňa 25.5.2018